Thông Báo

Thông Báo


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Kính gửi quý Phật Tử,


Tôi đã gửi cho một số Phật Tử một bức thư vào ngày 14 tháng 5 năm 2022. Trong tương lai nếu quý Phật Tử nào không muốn nhận điện thư hay thư của Hội Dồng Quản Trị Chùa Linh Sơn Oudendijk nữa, xin vui lòng cho chúng tôi biết qua e-mail, chúng tôi sẽ lấy địa chỉ e-mail / địa chỉ nhà của quý Phật Tử ra khỏi hồ sơ của Chùa.


Xin cảm ơn.


Trân trọng,


Frank VisserKennisgeving


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Beste boeddhisten,


Ik heb u op 14 mei 2022 een brief gestuurd. Mocht u in de toekomst geen e-mails of brieven meer willen ontvangen van het bestuur van Linh Son Tempel Oudendijk, laat het ons dan weten via e-mail, dan verwijderen wij uw e-mailadres/huisadres uit de administratie van de tempel.


Dank u.


Met vriendelijke groet,


Frank Visser


Chương Trình Các Ngày Lễ Trong Năm 2022 Của Chùa Linh Sơn Hòa Lan


* Ngày 8 Tháng 5 Năm 2022, nhầm ngày 8 tháng 4 năm nhâm dần.

Đại Lễ Phật Đản.


* Ngày 24/07/2022, nhầm ngày 26/06/ nhâm dần, Lễ Vía Đức Quán Âm Bồ Tát Thành Đạo.


* Ngày 07/08/2022, nhầm ngày 10/07, nhâm dần,

Đại Lễ Vu Lan.


* Ngày 09/10/2022, nhầm ngày 14/09 nhâm dần. Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia.


* Ngày 04/12/2022, nhầm ngày 11/11/nhâm dần. Lễ Vía Đức Phật A Di Đà.