Bản tin


Chương Trình Các Ngày Lễ Trong Năm 2022 Của Chùa Linh Sơn Hòa Lan


* Ngày 8 Tháng 5 Năm 2022, nhầm ngày 8 tháng 4 năm nhâm dần.

Đại Lễ Phật Đản.


* Ngày 24/07/2022, nhầm ngày 26/06/ nhâm dần, Lễ Vía Đức Quán Âm Bồ Tát Thành Đạo.


* Ngày 07/08/2022, nhầm ngày 10/07, nhâm dần,

Đại Lễ Vu Lan.


* Ngày 09/10/2022, nhầm ngày 14/09 nhâm dần. Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia.


* Ngày 04/12/2022, nhầm ngày 11/11/nhâm dần. Lễ Vía Đức Phật A Di Đà.