Juridische-uitspraken

Juridische uitspraken


Lopende zaken 2024:


  • Verklaringsprocedure tegen Minh Tu (wegens valse derdenverklaring aan de deurwaarder)
 •  
  • Smaadzaak tegen Kim Loan (zitting 22 juli 2024)
 •  
  • Hoger beroep inzake beschikking 24 juli 2023 (zitting 22 mei 2024). Uitspraak verwacht op 6 augustus


  Juridische uitspraken 2024:
  Juridische uitspraken 2023:  Juridische uitspraken 2022:
  Chương Trình Các Ngày Lễ Trong Năm 2022 Của Chùa Linh Sơn Hòa Lan


  * Ngày 8 Tháng 5 Năm 2022, nhầm ngày 8 tháng 4 năm nhâm dần.

  Đại Lễ Phật Đản.


  * Ngày 24/07/2022, nhầm ngày 26/06/ nhâm dần, Lễ Vía Đức Quán Âm Bồ Tát Thành Đạo.


  * Ngày 07/08/2022, nhầm ngày 10/07, nhâm dần,

  Đại Lễ Vu Lan.


  * Ngày 09/10/2022, nhầm ngày 14/09 nhâm dần. Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia.


  * Ngày 04/12/2022, nhầm ngày 11/11/nhâm dần. Lễ Vía Đức Phật A Di Đà.