Chương Trình Tu Học


THÔNG BÁO


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật .
Kính bạch chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử.
Thưa quý vị, vào ngày 4 và 5 tháng 03 năm 2023, Chùa Linh Sơn Hoà Lan sẽ tổ chức một ngày một đêm tu Pháp Bát Quan Trai Giới do Thầy Đồng Đăng hướng dẫn, kính thỉnh chư tôn tịnh đức Tăng Ni và mời quý Phật tử dõng phát Bồ Đề tâm vân tập về Chùa để cùng nhau tu học.
Xin quý Phật tử hoan hỷ ghi danh sớm càng tốt, để chúng tôi tiện bề sắp xếp về phần ẩm thực và chỗ nghỉ ngơi cho chu đáo.


Nam Mô Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.


Chương Trình Tu Bát Quan Trai.


Thứ Bảy Ngày 04/03/2023
9h sáng đến 11h45
Lễ truyền giới, tụng Kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm thứ nhứt đến phẩm 24 và Niệm Phật Kinh hành .
12h đến 13h phạn thực kinh hành.
14h đến 15h 30 học giáo lý.
15h 30 đến 16h hô chuông u minh.
16h đến 17h 15 Công Phu Chiều.
17h 30 đến 18h dược thực (uống sữa &nước cháo )
19h đến 21h tụng kinh vô lượng thọ, từ phẩm 25 đến Phẩm 48 và kinh hành Niệm Phật.
21h15 đến 22h hô chuông toạ thiền, 22h 30 chỉ tịnh.Chủ Nhật Ngày 05/03/2023
4h 30 thức chúng, 5h đến 5h45 hô chuông toạ thiền.
5h 45 đến 6h,hô chuông U Minh.
6h đến 7h 15 công phu sáng.
7h40 đến 8h30 dùng sáng
8h 40 họp chúng và xả giới.


CHƯƠNG TRÌNH HOÀN MÃN


Xin Lưu ý: Vào ngày 04/03/2023, xin quý Phật tử hoan hỷ đến trước 8h30 để buổi lễ truyền giới được trang nghiêm và thanh tịnh.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.


TỲ KHEO:THÍCH TRÍ THOÁT


Kính Mời


Chương Trình Tu Học Chùa Linh Sơn


Hàng tuần ngày chủ nhật

Hàng tuần ngày chủ nhật, sinh hoạt hội bắt đầu từ


06:00  –  7.00 giờ :   Tụng kinh Lăng Nghiêm,

                                   niệm Phật A Di Đà

07:00  –  8.45 giờ :    Đại chúng dùng sáng

09.00 – 12.30 giờ :    Niệm phật A Di Đà,

12.30 – 13.00 giờ :   Phật pháp vấn đáp

13.30 – 14.30 giờ :   Dùng cơm thân mật


________________________________________________Ban tổ chức chùa Linh Sơn xin trân trọng thông báo

chương trình tu học, kính mời toàn thể quý phật tử,

về chùa tham dự khóa tu.

Quý phật tử nào muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc

về chùa, số điện thoại: 0229.769.102


Nam Mo A Di Đà Phật